Република Српска

Конкурс за упис кадета V класе основне полицијске обуке за припаднике Специјалне јединице полиције у Јединици за основну обуку – Полицијској академији Бања Лука

Дана 22.06.2015. године расписан је Конкурс за упис кадета V класе основне полицијске обуке за припаднике Специјалне јединице полиције у Јединици за основну обуку – Полицијској академији Бања Лука.

sjp

Конкурс је објављен у дневном издању „Гласа Српске“, на огласним таблама полицијских станица Министарства унутрашњих послова Републике Српске, као и на овој страници.

Конкурс је отворен 15 дана од дана расписивања, односно до уторка, 07.07.2015. године. Пријава на конкурс се подноси на посебно прописаном обрасцу који се може преузети на интернет страници Управе за полицијско образовање (Пријавни лист) и у Јединици за основну обуку – Полицијској академији Бања Лука. Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Управа за полицијско образовање, Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића број 10а, са назнаком „За конкурс за упис кадета у V класу основне полицијске обуке за припаднике Специјалне јединице полиције у Јединицу за основну обуку – Полицијску академију Бања Лука“.

У наведену класу ће се примати кандидати у складу са Правилником о поступку селекције и избору кандидата за кадете основне полицијске обуке за припаднике Специјалне јединице полиције МУП РС (Службени гласник Републике Српске број 22/15, 45/15 и 47/15).

Кандидати чија пријава по конкурсу објављеном у листу “Глас Српске” од 01.04.2015. године није прихваћена због услова који су измијењени измјенама Правилника објављеним у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 45/15 и 47/15 (године старости и просјек оцјена у средњој школи), а нису преузели документа, пријаву на овај конкурс остварују подношењем само пријавног листа.

Све остале потребне информације заинтересовани кандидати могу добити на интернет страници Управе за полицијско образовање (www.education.muprs.org) и у Јединици за основну обуку – Полицијској академији, као и на број телефона 051/333-606.

* * *

На основу члана 19. Статута Јединице за основну обуку – Полицијске академије број С/М-020-2/15, од 04.03.2015. године и чл. 3, 4. и 5. Правилника о поступку селекције и избору кандидата за кадете основне полицијске обуке у Јединици за основну обуку – Полицијској академији за припаднике Специјалне јединице полиције („Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/15, 45/15 и 47/15), министар унутрашњих послова расписује

 

КОНКУРС

за упис кадета V класе основне полицијске обуке за припаднике Специјалне јединице полиције у Јединицу за основну обуку – Полицијску академију Бања Лука

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају слиједеће услове:

А) ОПШТИ УСЛОВИ

а) да има држављанство Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

б) да има завршен најмање IV степен стручне спреме,

в) да против њега није покренут кривични поступак, да му правоснажном пресудом није изречена казна за кривично дјело које се гони по службеној дужности, да му правоснажном пресудом није изречена казна због кривичног дјела угрожавања јавног саобраћаја које је учињено под дејством алкохола, дрога или других психоактивних материја,

г) да није кажњен за прекршај јавног реда и мира са обиљежјем насиља или други прекршај који га чини неподобним за обављање полицијских послова,

д) да досадашње понашање, навике и склоности указују на подобност кандидата за обављање полицијских послова и

ђ) да није отпуштен из институција државне управе или из војне службе у Босни и Херцеговини по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година.

Б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ

а) да на дан затварања конкурса има најмање 18 година и да није старији од 25 година,

б) да је физички и психички способан за рад, а што се утврђује на основу љекарског увјерења издатог од организационе јединице Министарства у чијој недлежности је обављање љекарских прегледа кандидата који заснивају радни односу Министарству и

в) да посједује возачку дозволу Б категорије.

 

Уз пријаву каднидати су дужни приложити документацију:

а) свједочанства о завршеним разредима средње школе и диплому о завршеној средњој школи (овјерене фото-копије),

б) извод из матичне књиге рођених (овјерена фото-копија),

в) увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци, овјерена фото-копија),

г) увјерење да се против кандидата не води кривични поступак пред надлежним судом (не старије од шест мјесеци),

д) овјерену копију личне карте,

ђ) овјерену копију возачке дозволе,

е) рјешење о престанку радног односа у институцији државне управе или у војној служби у Босни и Херцеговини, за кандидате који су имали заснован радни однос (овјерена фото-копија).

Податке из казнене евиденције Министарство прибавља по службеној дужности.

Пријава на конкурс се подноси на посебно прописаном обрасцу који се може преузети на интернет страници Управе за полицијско образовање (www.education.muprs.org) и у Јединици за основну обуку – Полицијској академији. Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Управа за полицијско образовање, Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића број 10-А, са назнаком „за конкурс за упис кадета у V класу основне полицијске обуке за припаднике Специјалне јединице полиције у Јединицу за основну обуку – Полицијску академију“.

Рок за предају пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања истог у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Управе за полицијско образовање.

О поступку селекције кандидати ће бити информисани путем интернет странице Управе за полицијско образовање или на контакт телефон број 051-333-606.

Наставни процес за кадете основне полицијске обуке за припаднике Специјалне јединице полиције реализује се у трајању од 12 мјесеци.

Кандидатима који не буду изабрани документација се неће враћати.

Резултати, као и коначна листа изабраних кандидата биће објављени на огласној табли и интернет страници Управе за полицијско образовање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА:

Министарство задржава право да упише на обуку потребни број кандидата који испуњавају услове и прођу поступак селекције.

Кандидати којима је прихваћена пријава по конкурсу објављеном у листу „Глас Српске“ од 01.04.2015. године и успјешно су окончали провјеру физичке способности, тест опште информисаности и интервју, настављају даљи поступак селекције у складу са утврђеном динамиком.

Кандидати чија пријава по конкурсу објављеном у листу „Глас Српске“ од 01.04.2015. године није прихваћена због услова који су измијењени измјенама Правилника објављеним у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 45/15 и 47/15 (године старости и просјек оцјена у средњој школи), а нису преузели документа, пријаву на овај конкурс остварују подношењем само пријавног листа.

 

 

М И Н И С Т А Р

Мр Драган Лукач

Напиши коментар